Alapszabály

Nyilvántartási száma 01-02-0004014
Eljáró bíróság neve Fővárosi Törvényszék
Ügyszám 0100/Pk.67104/1991
Adószám 19677770-1-05
Statisztikai számjel 19677770-9499-529-05

A Magyar Kézsebész Társaság Alapszabálya letölthető Microsoft Word formátumban az alábbi link segítségével. A letöltéshez klikkeljen az alábbi linkre az egér jobb gombjával, majd válassza a cél mentése másként opciót. a Magyar Kézsebész Társaság Alapszabálya (Microsoft Word .doc, 88KB)

A MAGYAR KÉZSEBÉSZ TÁRSASÁG
ALAPSZABÁLYA

A 2002. évi közgyűlésre elfogadásra javasolt módosításokkal, egységes szerkezetbe foglalva.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.§
A társaság neve: Magyar Kézsebész Társaság

 • angolul: Hungarian Society for Surgery of the Hand
 • franciául: Société Hongroise de Chirorgie de la Main
 • németül: Ungarische Gesellschaft für Hand Chirurgie
 • oroszul: Vengerszkoe Obsesztvo Hirurgü Kisztyi

A társaság magyar nevének rövidített formája: MKT (a továbbiakban Társaság)

 

2.§

 1. A Társaság működési területe: a Magyar Köztársaság.
 2. A Társaság székhelye: A mindenkori Főtitkár munkahelye.
 3. A Társaság alapítási éve: 1991.
 4. A Társaság pecsétje: Magyar Kézsebész Társaság 1991

 

 

3.§

 1. A Társaság jogi személy.
 2. /2l A Társaság képviselője az Elnök.
 3. A Társaság a kézsebészeti tudományággal foglalkozó tagok ön­kéntes társulásán alapuló, a tudományág területén a szakmai­-tudományos munkát koordináló és segítő, érdekfeltáró, érdek­védelmi tevékenységet ellátó, a hazai és a nemzetközi egész­ségügyi kapcsolatok fejlesztését elősegítő társaság.
 4. A Társaság a Magyar Traumatológus Társaság Kézsebészeti Szekciójának utódja, a Szekció tagjaiból alakult.

II. A TÁRSASÁG CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE

4.§
A Társaság célja:

 1. segítse elő a tagok szakmai képzettségének emelését, szakmai tevékenységük és alkotómunkájuk kibontakozását,
 2. segítse az országos szintű társadalmi, etikai, tudományos és oktatási feladatok megoldását,
 3. vegyen részt a hazai közvélemény formálásában a gyors, és szakszerű tájékoztatásban, a tömegkommunikációs szervek és eszközök segítségével.
 4. A Társaság további célja, hogy
 • kísérje figyelemmel tagjai orvosi-etikai magatartását:
 • őrködjön tagjai erkölcsi tekintélye fölött,
 • érvényesítse tagjai erkölcsi és anyagi érdekeit a közérdekkel összhangban.

 

5.§
A Társaság céljai megvalósítása érdekében:

 1. tagjai kezdeményezésére a tagokkal történt egyeztetés után javaslattevő és véleményező tevékenységet fejt ki a szakterületét érintő döntések, tervek, fejlesztések, koncepciók, jogszabályok, állásfoglalások kidolgozásában, illetve módosításában:
 2. folyamatosan tájékoztatja tagjait a távlati és időszerű egészségpolitikai elgondolásokról, fejlesztési célokról, kiemelt szakmai célprogramokról, döntésekről, szabályozásokról, különös tekintettel saját szakterületére;
 3. a kézsebészet területén közreműködik az oktatás-tudománypolitikával kapcsolatos feladatok megoldásában;
 4. előmozdítja tagjainak szakmai érvényesülését, alkotó munká­juk feltételeinek javítását; tevékenyen szorgalmazza társa­dalmi megbecsülésüket, melynek érdekében:
  • pályázatokat ír ki,
  • személyi javaslatokat tesz kitüntetések adományozására,
  • emlékérmeket és díjakat alapit, illetve adományoz;
 5. kapcsolatokat létesít és együttműködik más nemzeti és nem­zetközi szervezetekkel, társaságokkal, egyesületekkel; se­gíti, irányítja, összehangolja tagjai ezirányú tevékenysé­gét;
 6. a Társaság önmaga vagy tagjai útján tagként részt vesz nemzetközi és nemzeti tudományos, szakmai szerveztek munkájában, s ezekben megbízottjai útján képviselteti magát;
 7. tudományos tapasztalatcserét és szakmai továbbképzést szol­gáló nemzetközi, illetve nemzetközi részvételű kongresszuso­kat, konferenciákat szervez;
 8. a tudományos tapasztalatcsere és szakmai továbbképzés megvalósítás érdekében hazai kongresszusokat, konferenciákat, vitákat és egyéb rendezvényeket szervez;
 9. anyagi lehetőségeinek határain belül mindent megtesz tagjai külföldi kongresszusokon, szakmai rendezvényeken való részvé­telének előmozdítására;
 10. a tudományos haladás, az egészség megőrzési program gyakor­lati megvalósítása és a közvélemény formálása érdekében propa­ganda tevékenységet fejt ki;
 11. felkérésre, illetve saját kezdeményezésre szakvéleményeket és tanulmányokat dolgoz ki, szerződéses megbízásokat vállal;
 12. testületei útján figyelemmel kíséri a tagok egyesületi szerződéses munkavégzésének és a pályázatok hasznosításának rendjét, segíti a létrejött szellemi alkotások hazai és külföldi hasznosításának cseréjét;
 13. a Társasági célok gazdasági feltételeinek megvalósítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat.

III. A TÁRSASÁG TAGJAI; TEVÉKENYSÉGÜK, JOGAIK ÉS KÖTELEZETTSÉGEIK

6.§
A Társaság tagjai lehetnek:

 1. rendes tagok,
 2. pártoló tagok,
 3. levelező tagok,
 4. tiszteletbeli tagok,
 5. nyugdíjas tagok,
 6. gyógytornászok,
 7. tiszteletbeli elnök.

A Társaságnak tagja nem lehet, aki foglalkozásától, vagy közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt áll.

7.§
Rendes tag

 1. A Társaság rendes tagja lehet az a magyar állampolgárságú, vagy Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodá­si engedéllyel rendelkező, folyamatosan és rendszeresen (azaz tevékenységének túlnyomó vagy teljes részében) kézsebészeti mun­kát végző sebész, traumatológus, plasztikai, ortopéd szakorvos.
 2. A belépni szándékozó a Vezetőséghez intézett írásbeli kérelemmel (belépési nyilatkozattal) kezdeményezi felvételét, melyben kijelenti, hogy a belépés feltételeivel rendelkezik, a Társaság alapszabá­lyát elfogadja, illetve az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elismeri.
 3. A rendes tagok sorába történő felvételről a Vezetőség dönt, egy ve­zetőségi tag és egy rendes tag írásbeli javaslata alapján.
 4. A Társaság megalakulásakor a Magyar Traumatológus Társaság Kézsebé­szeti Szekciójának azon rendes tagjai, akik a fentiekben irt felté­teleknek megfelelnek, – belépési nyilatkozatuk esetén – a társaság rendes tagjaivá válnak.

8.§
Pártoló tag

 1. Magyarországon aktívan, a manuális szakmában dolgozó orvost, aki munkája során bármely formában kapcsolódik kézsebészettel (de nem aktív kézsebész) és ugyanakkor a kézsebészet ügyét előbbre kívánja vinni, s a Társaság alapszabályát elfogadja, felvételi kérelme alapján a Vezetőség pártoló tagnak fogadja el.
 2. Felvételi kérelme alapján a Vezetőség pártoló tagnak fogadhat el olyan gyógytornászt, aki ugyan nem felel meg a 12.§ bekezdésé­ben megállapított feltételeknek, de aktívan érdeklődik a kézsebé­szet iránt, és a társaság alapszabályát magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 3. A pártoló tag felvételi kérelméhez legalább 2 rendes tag írásbeli ajánlása szükséges.
 4. A Társaság megalakulásakor a Magyar Traumatológus Társaság Kézse­bészeti Szekciójának azon tagjai, akik a fentiekben irt feltételek­nek megfelelnek, – felvételi kérelmük alapján – a Társaság pártoló tagjaivá válnak.

9.§
Levelező tag

Külföldön a kézsebészet területén aktívan tevékenykedő és kiemelkedő eredményeket elérő orvost, aki a Társaság alapszabályát elfogadja, kérelmére a Társaság Vezetősége levelező taggá választhat.

10.§
Tiszteletbeli tag

A kézsebészet fejlesztésében kimagasló érdemeket szerzett külföldi állampolgárságú orvost, aki széleskörű szakmai tapasztalatait a Társaság munkájában hasznosítja, a Vezetőség tiszteletbeli taggá választhat. Tiszteletbeli tagságra a vezetőségi ülésen a Vezetőség bármely tag­ja javaslatot tehet, e javaslatról a Vezetőség szavazással dönt. A „ Magyar Kézsebész Társaság tiszteletbeli tagja „ címmel együtt díszoklevelet is adományozhat) a Vezetőség.

11.§
Nyugdíjas tag

 1. Nyugdíjas tag lehet az, aki korábban aktív tag volt, vagy aktív kézsebész, de nem volt rendes tagja a Társaságnak, nyugállományba vonult, s nem végez már aktív kézsebészeti munkát.
 2. A korábban rendes tag kérheti nyugdíjas taggá átminősítését.
 3. Az, aki nem volt rendes tag, kérheti felvételét nyugdíjas tagnak.
 4. A belépni szándékozó a Vezetőséghez intézett írásbeli kérelemmel (belépési nyilatkozattal) kezdeményezi felvételét, melyben kijelen­ti, hogy a belépés feltételeivel rendelkezik, a Társaság alapszabá­lyát elfogadja, illetve az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elismeri.
 5. A felvételről a Vezetőség dönt, egy ve­zetőségi tag és egy rendes tag írásbeli javaslata alapján.

12.§
Gyógytornász

 1. Gyógytornász tag lehet az, aki a kéz rehabili­tációjával foglalkozik, felsőfokú végzettséggel rendelkezik.
 2. A belépni szándékozó a Vezetőséghez intézett írásbeli kérelemmel (belépési nyilatkozattal) kezdeményezi felvételét, melyben kijelen­ti, hogy a belépés feltételeivel rendelkezik, a Társaság alapszabá­lyát elfogadja, illetve az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elismeri.
 3. A felvételről a Vezetőség dönt.

13.§.
Tiszteletbeli Elnök

A Közgyűlés választja meg, a Vezetőség javaslata alapján.

14.§
A rendes, a pártoló, a levelező, tiszteletbeli, nyugdíjas és a gyógytornász tag jogai

 1. A rendes tag joga, hogy: a Társaság közgyűlésén tanácskozási, indítványozási, szavazati joggal részt vegyen; tisztségviselőt választhat és tisztségre választható;
 2. A pártoló, a levelező, tiszteletbeli, nyugdíjas és a gyógytornász tag joga, hogy: a Társaság közgyűlésén tanácskozási, indítványozási joggal részt vegyen;
 3. A rendes, pártoló, levelező, tiszteletbeli, nyugdíjas és gyógytornász tag joga, hogy:
  1. a/ részt vegyen a Társaság szervezeti, szakmai és tudományos életé­ben, az állásfoglalások és határozatok kialakításában, végrehajtásában, illetve a Társaság egyéb tevékenységében;
  2. b/ részt vegyen a Társaság által rendezett kongresszusokon, vitá­kon és más szakmai-tudományos rendezvényeken, ezeken előadást tartson, vagy egyéb szakmai alkotását ismertesse, véleményét elmondja;
  3. c/ a Társaság vezető szervei által meghatározott feltételek sze­rint igénybe vegye a Társaság szolgáltatásait, anyagi eszköze­it, felszereléseit, berendezéseit
  • a nemzetközi szervezetekben vagy más szakmai társaságokban, egyesületekben létesített tagságához, illetve e szervezetek­kel való kapcsolattartáshoz,
  • a külföldi tudományos konferenciákra, kongresszusokra, szakmai tanulmányutakra való kiküldetéséhez,
  • kezdeményezései, javaslatai megvalósításához,
  • egyéb, a Társaság működését segítő, a tudományág fejlődését szolgáló tevékenységéhez,

  a szolgáltatás jellegétől függően ingyenesen, kedvezményesen, vagy térítés ellenében;

  1. d/ a Társaság Főtitkára útján – a Társaság honlapján keresztül –folyamatos tájékoztatást nyerjen a Társaság bármely területén folyó munkájáról, eseményeiről, ha­tározatairól, állásfoglalásairól;
  2. e/ javaslatot tegyen a Társaság vezető testületeinek a kiemelkedő munkát végző tagok kitüntetésére, jutalmazására;
  3. f/ meghatározott feladatok elvégzésére a Társasággal munka ­illetve egyéb szerződéses jogviszonyt létesítsen;
  4. g/ a Társaság testületeinek és tisztségviselőinek hibás döntései, határozatai, téves állásfoglalásai ellen szavát fel­emelje; a törvénysértő határozatot a tudomására jutástól számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadja.

 

A Társaság rendes, pártoló, levelező, tiszteletbeli, nyugdíjas és gyógytornász tagjai jo­gaikat személyesen gyakorolják.

15.§
A rendes, a pártoló, a levelező, tiszteletbeli, nyugdíjas és gyógytornász tag kötelezettségei

 1. A rendes, a pártoló, levelező, nyugdíjas és gyógytornász tag kötelezettsége, hogy:
  1. a/ a Társaság alapszabályának megfelelően tevékenykedjen;
  2. b/ a Társaság testületeinek döntéseit, határozatait végre­hajtsa;
  3. c/ a Társasági tevékenységgel kapcsolatos önként vállalt feladatait maradéktalanul, legjobb tudása szerint tel­jesítse;
  4. d/ a Társaság vezető testületeinek felkérésére társasági tevékenységéről beszámoljon;
  5. e/ a megállapított éves tagsági díjat minden év március 31-ig befizesse;
  6. f/ a Társaság rendes tagjai vállalják, hogy a Társaság nemzetközi tagságával kapcsolatos, rájuk eső díjfizetési kötelezettség forint ellenértékét fedezik.
 2. A tiszteletbeli tag kötelessége, hogy:
  1. a/ a Társaság alapszabályának megfelelően tevékenykedjen;
  2. b/ a társasági tevékenységgel kapcsolatos önként vállalt feladatait maradéktalanul, legjobb tudása szerint teljesítse.

16.§
A Tiszteletbeli Elnök jogai és kötelezettségei

 1. A Tiszteletbeli Elnököt a mindenkori Vezetőségben tanácskozási jog illeti meg.
 2. A tiszteletbeli Elnök kötelessége, hogy a Társaság alapszabályának megfelelően tevékenykedjen; a Társasági tevékenységgel kapcsolatos önként vállalt feladatait legjobb tudása szerint teljesítse.

17.§
Támogatók

 1. Nagykorú magyar vagy külföldi állampolgárságú természetes személyek, illetve magyar vagy külföldi jogi személyek, társaságok, akik/amelyek a Társaság működéséhez erkölcsi, szellemi, anyagi támogatást nyújtanak, a Társaság támogatói lehetnek. A támogatók jelentkezését a Vezetőség fogadja el.
 2. A támogató jogosult meghatározni, hogy az általa önként nyújtott anyagi vagy egyéb támogatást a Társaság milyen célra használhatja fel; e körben őt a Vezetőség a felhasználás végrehajtásáról is folyamatosan tájékoztatja.

18.§
A tagsági viszony megszűnése

A rendes, a pártoló, a levelező illetve a tiszteletbeli tag tagsági viszonya megszűnik

 1. a tag halálával;
 2. a Társaság megszűnésével;
 3. a tag kilépésével, illetve lemondásával: A rendes és a pártoló tag kilépéssel; a tiszteletbeli és a levele­ző tag lemondással bármikor megszüntetheti tagsági viszonyát. A kilépési, illetve lemondási szándékot az Elnökhöz, vagy a Főtitkárhoz kell írásban bejelenteni. A tagsági viszony e nyilatkozat kézhezvé­telével szűnik meg. A már befizetett tagsági díj, illetve a Társa­ság szerve által átvett támogatás nem követelhető A tagsági viszony megszűnéséről a Vezetőséget tájékoztatni kell.
 4. törléssel: törölni kell a rendes, a pártoló, a levelező, nyugdíjas ill. gyógytornász tagok sorából azt, aki a tárgyév után fél éven át, írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget a tagdíjfizetési kötelezettségének.
 5. kizárással: a Vezetőség javaslatára a Közgyűlés (bármely fajtájú) tagok sorából kizárja azt a személyt, aki a tagságra érdemtelenné vált, súlyos megítélésű, taghoz méltatlan magatartást tanúsított.

IV. A TÁRSASÁG SZERVEI

19.§

 1. A Társaság vezető szervei:
  1. a/ a Közgyűlés,
  2. b/ a Vezetőség,
  3. c/ a Vezetőségen belül az Elnökség, melynek tagjai: az Elnök, a Főtitkár, és a Pénztáros.
 2. A Társaság állandó bizottsága a Számvizsgáló Bizottság.
 3. Mind a Közgyűlés, mind a Vezetőség a Társaságot érintő szervezeti, szakmai és tudományos kérdéskör tanulmányozására, véleményezésére, állásfoglalás kialakítására ad hoc bizottságot állíthat fel, melynek tagjai a Társaságon kívüli személyek is lehetnek.

V. KÖZGYÜLÉS

20.§

A Társaság legfőbb testületi vezető szerve a Közgyűlés, amely min­den, a Társaságot érintő kérdésben döntési hatáskörrel rendelkezik.

21.§

 1. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe az alábbiak tartoznak:
  1. a/ megállapítja, illetve módosítja a Társaság alapszabályát;
  2. b/ megszüntetheti a Társaságot, kimondhatja a feloszlást vagy a más Társasággal való egyesülést;
  3. c/ 3 évi időtartamra megválasztja a Vezetőség tagjait a Jelölő Bizottság javaslata alapján, indokolt esetben dönthet bármely vezetőségi tag idő előtti visszahívásáról, új tag választásáról; (A jelölt lista bővíthető a Közgyűlésen résztvevő, szavazati joggal rendelkező tagok javaslata alapján, ha a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel elfogadja).
  4. d/ 3 évi időtartamra megválasztja a Számvizsgáló Bizottság tagjait, indokolt esetben dönthet bármely bizottsági tag idő előtti visszahívásáról, új tag választásáról;
  5. e/ a Vezetőség, illetve az Elnökség beszámolója alapján megvitatja a Társaság munkáját, meghatározza a következő időszakra a Társaság legfontosabb feladatait;
  6. f/ dönt a Vezetőség, illetve az Elnökség és a Számvizsgáló Bizottság éves munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról;
   (A beszámoló részét képezi a társaság éves pénzügyi jelen­tése is).
  7. g/ megállapítja a Társaság éves költségvetését;
  8. h/ megállapítja az éves tagdíj mértékét, melynek összegét időszakonként felülvizsgálja;
  9. i/ a Vezetőség előterjesztése alapján adott esetben dönt a tag kizárásáról (lásd: 18.§ e/);
  10. j/ Tiszteletbeli Elnököt választhat
 2. A Társaság választott szervei a Közgyűlésnek felelőséggel és beszámolási kötelezettséggel tartoznak.

22.§

 1. A Közgyűlés a tagok összességéből áll. A Vezetőség által megállapított számú meghívott vendéget a Közgyűlésen tanácskozási jog illeti meg.
 2. A Társaság minden évben legalább egyszer Közgyűlést tart. A Közgyűlést a Vezetőség hívja össze, lehetőleg úgy, hogy a Társaság valamely évi szakmai-tudományos rendezvényével együtt kerüljön megtartásra.
 3. A Közgyűlés helyét, idejét, valamint tárgysorozatát a Vezetőség állapítja meg, és azt a Főtitkár legalább 15 nappal a kitűzött időpont előtt írásban közli a tagokkal.
 4. A Vezetőség az előző bekezdésben foglaltak szerint köteles a Közgyűlést összehívni, ha azt a bíróság elrendeli, vagy ha a szavazásra jogosult rendes tagok 20 %-a ok, ill. a cél megjelölésével azt írásban kéri.

23.§

 1. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult rendes tagok több mint fele jelen van.
 2. Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés a szavazásra jogosultak kis létszáma miatt határozatképtelen, az ismételten összehívott Közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes, de csak az eredeti tárgysorozatban feltüntetett kérdésekben dönthet. Az ismételt Közgyűlést legkorábban az eredeti időpontot követő 15 perc múlva, legkésőbben pedig 30 napon belül lehet megtartani.

 

24.§

 1. A Közgyűlést az Elnök vezeti.
 2. A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Egyszerű szótöbbség: a szavazásra jogosult, megjelent tagok létszámának több mint fele. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
 3. A szavazás általában nyílt, de a Vezetőség, és a Számvizsgáló Bizottság tagjainak választása titkos. Személyi kérdésekben mindig titkos szavazást kell tartani.
 4. A Közgyűlés bármely tag javaslatára más kérdésben is titkos szavazással dönthet.
 5. A Közgyűlés nyilvános. Az Elnök a közérdek, vagy valamely tár­sasági tag személyiségi jogainak védelmére elrendelheti a nyilvánosság kizárását.

VI. VEZETŐSÉG

25.§.

 1. Két Közgyűlés közötti időszakban a Közgyűlés hatáskörét – a kizárólagos hatáskörök kivételével – a Vezetőség gyakorolja.
 2. A Vezetőség létszáma a háromtagú Elnökséggel (Elnök, Fő­titkár, Pénztáros:) 13 fő. A 3 évre megbízott Veze­tőség tagjai közül maga választja meg az Elnökséget. Az Elnök/ség/i tisztség/ek/re szóló megbízás legfeljebb egy ízben hosszabbítható meg.
 3. A Vezetőség munkájában a Tiszteletbeli Elnök tanácskozási joggal vesz részt.
 4. A Vezetőség ülésein megfigyelőként részt vesz a Magyar Kézterápiás Társaság mindenkori Elnöke.

 

 

26.§

A Vezetőség felelőssége, feladat és hatásköre

 1. A Vezetőség – a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések kivételével – határozatot hozhat a Társaság egészét érin­tő bármely kérdésben, intézkedik, és állást foglal a hatáskörébe utalt ügyekben. A Vezetőség tevékenysége, határozata, állásfog­lalása stb. nem állhat ellentétben Közgyűlési határozattal, állásfoglalással.
 2. A Vezetőség végrehajtja a Közgyűlés határozatait, illetve gondoskodik azok végrehajtásáról. Tevékenységéről a Közgyű­lésnek évente köteles beszámolni.
 3. A Vezetőség feladat- és hatásköre:
 • elkészíti saját Ügyrendjét
 • megvitatja, előkészíti a Közgyűlési előterjesztéseket, határozattervezeteket;
 • a magyar kézsebészet fejlődése érdekében hazai és nemzetközi tudományos üléseket, konferenciákat stb. szervez, rendez;
 • megvitatja az országos jelentőségű tudományos koncepciókat és fejlesztési előrejelzéseket, kialakítja a haza kézsebészet fejlesztésével kapcsolatos javaslatait;
 • dönt a tagfelvételi kérelmekről, illetve a felvételi nyilat­kozatok elbírálásáról, ill. Tiszteletbeli tagság illetve Tiszteletbeli Elnök választásáról (lásd: 7:§ (3), 8-13.§, 17.§); a következő Közgyűlésig a Vezetőség dönthet a tag tagsági viszonyának fel­függesztéséről, ha egyébként a kizárás esete (lásd: 18.§ e/) merülne fel;
 • a felfüggesztés megszüntetéséről vagy a kizárásról – Vezető­ségi előterjesztés alapján – a soron következő Közgyűlés dönt;
 • meghatározza azokat a feltételeket melyek teljesítése mellett a Társaság különböző szolgáltatásait a tagok ingyenesen, kedvezményesen vagy térítés ellenében igénybe vehetik;
 • rendszeresen tájékoztatja a tagságot a kézsebészettel kapcso­latos hazai és külföldi eseményekről, a „Kézsebészeti levelek „ formájában illetve a Társaság honlapján;
 • képviseli a tagság érdekeit a hazai és külföldi egészségügyi szakmai és tudományos fórumokon; a Társaságot, a tagokat, il­letve a szakterületet érintő orvos-etikai kérdésekben véleményt nyilvánít;
 • irányítja a Társaság gazdálkodását, a nemzetközi és a sajtómunkáját;
 • kialakítja, illetőleg fejleszti kapcsolatait a nemzetközi szak­mai szövetségekkel, társaságokkal, részt vesz a Kézsebészeti Tár­saságok Nemzetközi Szövetségének (IFSSH) és az Európai Kézsebészeti Társaságok Szövetségének (FESSH) munkájában, melyekbe képviselőt delegál;
 • jóváhagyja a Társaság évi utaztatási tervét;
 • állást foglal a Társasági Emlékérmek és Díjak alapításáról és odaítélésükről;
 • különleges társasági feladatok és elvi jelentőségű kérdések megoldása céljából a szükséghez mérten ad hoc, illetve külön bizottságokat állíthat fel, bízhat meg;
 • a hazai kézsebészet fejlődése, fejlesztése érdekében pályáza­tokat ír ki fiatal kézsebészek számára és dönt azok odaítéléséről;
 • a tisztújító Közgyűlést megelőző évben megválasztja a Jelölő Bizottságot.

 

 

27.§

 1. A Vezetőség szükség szerint, de legalább félévente ülésezik. A Vezetőséget 15 napon belül össze kell hívni, ha tagjainak legalább 20 %-a vagy a Számvizsgáló Bizottság a cél megjelö­lésével írásban kéri.
 2. A Vezetőség összehívása az Elnökség feladata. A meghívót és a napirenden szereplő előterjesztéseket a ki­tűzött Vezetőségi ülés előtt legalább 7 nappal meg kell kül­deni a Vezetőség tagjainak, a Számvizsgáló Bizottság Elnöké­nek, és az esetleges más meghívottaknak.
 3. A Vezetőség ülésére esetenként, a napirendnek megfelelően tanácskozási joggal meg kell hívni a napirendben érdekelt tagok, illetve más érdekelt szervek képviselőit.

 

 

28.§

 1. A Vezetőség határozatképes, ha az ülésen a szavazati joggal rendelkezőknek (a Vezetőség tagjainak) több mint fele jelen van.
 2. A Vezetőség határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szava­zata dönt.
 3. A Vezetőség bármely tagjának javaslatára a Vezetőség titkos szavazást határozhat el. Személyi kérdésekben mindig titkos szavazást kell tartani.

 

 

VII. AZ ELNÖKSÉG, A TÁRSASÁG VEZETÓ TISZTSÉGVISELŐI

 

29.§

 1. Az Elnökség a Társaság ügyintéző, végrehajtó szerve. Az Elnökség tagjai: az Elnök, a Főtitkár, és a Pénztáros.
 2. Az Elnökség feladata és hatásköre:
 • az Elnökség irányítja, segíti és biztosítja a közgyűlési és a vezetőségi határozatok végrehajtását, felügyeli azok ügyintézését; – előkészíti a Közgyűlést és a Vezetőségi üléseket, elkészíti a Vezetőség beszámolóját;
 • ­megvitatja a Társaság testületei, valamint a kívülálló szer­vek és intézmények részére készülő tájékoztatókat, javasla­tokat, azokkal kapcsolatban állást foglal;
 • koordinálja a Társaság által rendezett fórumok, rendezvé­nyek stb. előkészítését és szervezését.
 1. Az Elnökség, illetőleg annak tagjai: a vezető tisztségviselők rendszeresen beszámolnak működésükről a Vezetőségnek, annak felelősséggel tartoznak.

 

30.§

 1. A Társaság Elnökének feladata különösen:
 • a Társaság képviselete hatóságok és más állami, társadalmi szervek, valamint nemzetközi szervezetek előtt;
 • a Társaság nevében kötelezettségvállalás, kiadmányozás, igényérvényesítés elrendelése;
 • a Közgyűlés és a Vezetőségi ülés vezetése, a Közgyűlés és a Vezetőség határozatainak aláírása;
 • döntés és/vagy intézkedés a Vezetőség két ülése közötti időszakban a Főtitkárral egyetértésben a halaszthatatlan döntést és/vagy intézkedést igénylő ügyekben;
 • a Közgyűlési és Vezetőségi határozatok végrehajtásának ellenőrzése;
 • a tisztségviselők működésének ellenőrzése.
 1. A Társaságot a hatóságok és más belföldi, illetve külföldi szervezetek előtt az Elnök akadályoztatása esetén a Főtitkár, illetve megbízottjuk képviseli.
 2. A Társaság Főtitkárának feladata különösen:
 • a Társaság vezetői szerveinek ülései között, a testületi határozatoknak megfelelően a Társaság ügyeinek folyamatos in­tézése;
 • a 30.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint döntés és/vagy intézkedés az Elnökkel egyetértésben;

Egyetértés hiányában az adott ügyben a Vezetőség dönt.

 • a vezető szervek üléseinek előkészítése, a hozott határoza­tok biztosítása;
 • a tagok tájékoztatása a Társaság munkájáról;
 • a tagság nyilvántartása;
 • a tagfelvétel és a tagság megszüntetésével kapcsolatos ügyintézés, vezetőségi döntésre való előkészítés
 1. A Vezetőség által választott Elnökség egyik tagja a Pénztáros: A Pénztáros a mindenkor hatályos vonatkozó rendelkezésekben foglaltak szerint kezeli a pénztárt, felügyeli, illetve biztosítja a Társaság anyagi ügyeinek intézését.

VIII. SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG

31.§

 1. A Számvizsgáló Bizottság a Közgyűlés által választott három tagból áll. A Számvizsgáló Bizottság tagjai megbízásukkor nyomban maguk kö­zül Elnököt választanak.
 2. A Számvizsgáló Bizottság kizárólag a Közgyűlésnek van alárendelve, csak annak tartozik felelősséggel.
 3. A Számvizsgáló Bizottság figyelemmel kíséri a Társaság alapszabály szerinti működését, így különösen a rendelkezésre álló eszközöknek az alapszabályban meghatározott célokra történő felhasználását; ellenőrzi a Társaság pénzügyi gazdálkodását, gazdasági-vállalkozási tevékenységét, továbbá az ügyvitelre, az ügyintézésre, a nyilvántar­tásokra vonatkozó előírások betartását.
 4. A Bizottság a megállapításairól tájékoztatja a Társaság vezető szer­veit és beszámol a Közgyűlésnek.
 5. A Bizottság szükség szerint szaktanácsadókat, eseti szakértőket, vagy társasági tagokat is bevonhat a munkájába.

IX. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA

32.§

 1. /1 / A Társaság vagyona elsősorban a tagok által fizetett díjakból, jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból kép­ződik. A Társaság vagyonát növelhetik a gazdasági-vállalkozási tevé­kenységből és egyéb – jogszabályban meghatározott – forrásokból származó bevételek is.
 2. /2/A Társaság tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj fizetésén túl – a Társaság tartozásaiért saját vagyo­nukkal nem felelnek.
 3. A Társaság költségvetését a Vezetőség terjeszti a Közgyűlés elé.
 4. Az éves költségvetési tervben jóváhagyott összegeknek rendeltetésszerű és a mindenkori előírásoknak megfelelő felhasználásáért, valamint a Társaság ingó- és ingatlan vagyonának ke­zeléséért a Vezetőség a felelős.

IX. A TÁRSASÁG TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE

33.§

 1. A Társaság működése felett az ügyészség a reá irányadó sza­bályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol.
 2. Ha a Társaság működésének törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész az illetékes és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulhat.
 3. A bíróság az 1989. évi II. törvény 16. § (2) a/-e/ pontja szerint biztosítja a Társaság jogszerű működését.

X. A TÁRSASÁG HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSE

34.§

Ha a Társaság olyan tevékenységet végez, melyet jogszabály feltételhez köt, vagy egyébként szabályoz, e tevékenység felett a te­vékenység szerint hatáskörrel rendelkező állami szerv a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.

XI. A TÁRSASÁG MEGSZÜNÉSE

35.§

A Társaság megszűnik feloszlással, más társasággal/egyesülettel való egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával,

XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

36.§

 1. Az Alapszabályban nem rögzített kérdések tekintetében az egyesülési jogról szóló mindenkori hatályos jogszabályok az irányadók.
 2. Az alapszabály módosítását a Társaság bármely tagja kezdeményezheti, de csak a Közgyűlés döntése hagyhatja jóvá.
 3. Jelen alapszabály a társaság 1991. szeptember 7. napján tartott alapító közgyűlésén elfogadottnak, a 2002. április 19.-i, debreceni Közgyűlés által módosított formája.

 

 

 

Debrecen, 2002. április 19.